Anmälda till SM: 2

 Stadgar

  Kallelse årsmöte
  

Stadgar för Svenska Trissjolleförbundet        Org. nr 802501-3528

Stadgarna för Svenska Trissjolleförbundet fastställdes 1966. De är ändrade avseende § 4 år 1993 och § 4, § 7, § 15, § 16, § 20 ändrades år 2018. 

§ 1 Namn
 Förbundets namn skall vara Svenska Trissjolleförbundet.

§ 2 Ändamål
 Svenska Trissjolleförbundet, bildat den 22 oktober 1966, har till syfte att främja och utveckla kappsegling med trissjollar samt tillvarata trissjolleklassens intressen.

§ 3 Förbundet är högsta nationella regelinstans för trissjollar. Förbundet skall inte självt direkt organisera regattor. Mästerskapsseglingar i klassen får inte anordnas utan förbundets medgivande.

§ 4 Medlemskap
 Trissjolleförbundet är öppet för alla som betalar den vid årsmötet fastställda årsavgiften. Avgiften betalas per kalenderår. Medlem är bara den som betalt fastställd avgift för innevarande kalenderår. Medlem som skadar förbundets intressen kan av styrelsen uteslutas ur förbundet. Sådant beslut kan av den uteslutne överklagas vid ordinarie årsmöte.

§ 5 Medlemsblad
 Förbundet skall om möjligt utge ett medlemsblad.

§ 6 Räkenskapsår
 Räkenskapsåret omfattar tiden 1 juni – 31 maj påföljande år.

§ 7 Styrelse
 Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst 5 och högst 7 ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs på årsmöte för två år, förutom ordförande som väljs för ett år. Beroende på styrelsens storlek väljs företrädelsevis 2-4 ledamöter ena året samt 2-4 ledamöter andra året. Till ledamot i styrelsen kan endast utses medlem i förbundet. Vid eventuell vakans före mandattidens utgång kan styrelsen göra fyllnadsval under tiden fram till nästa årsmöte. Årsmötet har möjlighet att välja upp till två suppleanter, som väljs för ett år, till styrelsen. 

§ 8 Styrelsen fördelar inom sig förekommande ansvarsposter och uppgifter. Styrelsen utser firmatecknare. 

§ 9 Styrelsen är beslutsför när samtliga dess ledamöter kallats till sammanträde och minst hälften är närvarande.

§ 10 Styrelsen äger beslutanderätt i alla frågor, såvida inte annat anges i stadgarna.

§ 11 Kontaktmän
Styrelsen tillsätter om så erfordras kontaktmän inom olika distrikt.

§ 12 Revision
Vid årsmötet väljs, för en tid av ett år, två revisorer och en suppleant.

§ 13 Styrelsen skall i god tid och minst tre veckor före årsmötet överlämna till revisorerna erforderliga handlingar för att dessa skall kunna fullgöra sitt granskningsarbete.

§ 14 Efter verkställd revision omfattande räkenskapsåret enligt § 6 skall revisionerna till årsmötet lämna en skriftlig berättelse med förslag rörande styrelsens ansvarsfrihet.

§ 15 Årsmöte
 Årsmöte hålls på plats och tid som bestäms av styrelsen, men senast tre månader efter verksamhetsårets utgång. Kallelse till årsmöte sker genom personlig kallelse och/eller genom publicering på Trissjolleförbundets hemsida. Kallelse skall ske minst 14 dagar före årsmötet. Kallelsen skall innehålla förslag till dagordning.

§ 16 Vid årsmötet skall följande frågor tas upp till behandling:

 1. Mötets öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 6. Val av två rösträknare 
 7. Fråga om mötets behöriga utlysande 
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsrapport
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande enligt § 7
 12. Val av 1-4 styrelseledamöter och upp till två suppleanter enligt § 7
 13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant enligt § 12
 14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en ordförande.
 15. Fastställande av budget för verksamhetsåret och årsavgift
 16. Ärenden som styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
 17. Övriga frågor och motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna
 18. Årsmötets avslutande


§ 17 Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Omröstningen är öppen, om inte närvarande medlem begär sluten omröstning. Alla frågor avgörs med enkel röstövervikt, om inte annat anges i stadgarna. Vid lika röstetal i öppen omröstning äger ordförande utslagsröst, vid lika röstetal i sluten omröstning fäller lotten avgörande.

§ 18 Extra möte
 Extra förbundsmöte skall hållas om så begärs av styrelsen eller om en tiondel av förbundets medlemmar skriftligen begärt detta. Kallelse till extra möte skall vara personlig och utsändas minst 14 dagar före mötet. 

§ 19 Ändring av stadgarna
 Ändring av stadgarna sker genom beslut på två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. För sådant beslut krävs att 2/3 av de på mötet röstande medlemmarna röstar för beslutet. Förslag om ändring fårinte beslutas om inte frågan skrivits i kallelsen till mötet.

§ 20 Upplösning
 Förbundet kan inte upplösas på annat sätt än genom beslut i två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte, samt att frågan om upplösning skrivits i kallelsen till mötena. För sådant beslut krävs att 2/3 av de på mötet röstande medlemmarna röstar för beslutet. Vid förbundets eventuella upplösning skall alla tillgångar tillfalla existerande svensk organisation för seglingens främjande.


(Enkel röstövervikt betyder att minst hälften av personer med rösträtt närvarande på mötet måste rösta för ett förslag för att det ska gå igenom.)

 


  Senaste till salu:
  06 Sep Trissjolle typ 4…

  Senaste köpes:
  11 Nov sejlklar Trissjolle …

  Senaste inlägg:
  21 Apr Hej! Saknar hela…

 

   
Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Joachim Stadig • 0705-406930 •  Skicka e-post