Anmälda till SM: 2

 Stadgar

  Kallelse årsmöte
  

Mall till Kallelse till Trissjolleförbundets årsmöte

Svenska Trissjolleförbundet kallar till ordinarie årsmöte XXXXXXX verksamhetsåret 1 juni 20XX – 31 maj 20XX.  

Årsmötet kommer äga rum XXXXXXXX i samband med SM i Trissjolle. Mötet kommer hållas i XXXXXXXXX klubbhus efter SM-seglarnas slut den dagen. Tidpunkt kommer att anslås på tävlingens officiella anslagstavla så snart deltagarna kommit in efter dagens seglingar.

Fullständig kallelse och dagordning visas nedan. Där kan du läsa den fullständiga kallelsen, dagordningen, bokslut och budget och nuvarande styrelsemedlemmar. 

Du som medlem är välkommen att ta upp en motion på årsmötet, under punkten ”17, Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna”. Du måste dock enligt stadgarna anmäla denna fråga senast en vecka före årsmötesförhandlingarna till styrelsen. Kontakta styrelsen på info@trissjolle.se, eller kontakta ordförande XXXXXXXXXX på telefon XXXXXXXXX.

Vill du läsa Svenska Trissjolleförbundets stadgar inför årsmötet hittar du dem här Stadgar.
 

Kallelse till Trissjolleförbundets årsmöte XXXXXXXX, XXXXXX

Svenska Trissjolleförbundet kallar till ordinarie årsmöte XXXXXXX för verksamhetsåret 1 juni 20XX – 31 maj 20XX.  

Årsmötet kommer äga rum XXXXXXXXX i samband med SM i Trissjolle. Mötet kommer hållas i XXXXXXXXXXX klubbhus efter SM-seglarnas slut den dagen. Tidpunkt kommer att anslås på tävlingens officiella anslagstavla så snart deltagarna kommit in efter dagens seglingar.

Dagordning för årsmötet:

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av dagordning

 3. Upprättande av röstlängd

 4. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar

 5. Val av sekreterare för årsmötet

 6. Val av två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll

 7. Val av två rösträknare 

 8. Fråga om mötets behöriga utlysande 

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsrapport

 10. Revisionsberättelse

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Val av ordförande enligt § 7

 13. Val av 1-4 styrelseledamöter och upp till två suppleanter enligt § 7

 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant enligt § 12

 15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en ordförande.

 16. Ärenden som styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut

 17. Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna

 18. Fastställande av budget för verksamhetsåret och årsavgift

 19. Övriga frågor

 20. Årsmötets avslutande

Du som medlem är välkommen att ta upp en motion på årsmötet, under punkten ”17, Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna”. Du måste dock enligt stadgarna anmäla denna fråga senast en vecka före årsmötesförhandlingarna till styrelsen. Kontakta styrelsen på info@trissjolle.se, eller kontakta ordförande XXXXXXXXX på telefon XXXXXXXX.

Vill du läsa Svenska Trissjolleförbundets stadgar inför årsmötet hittar du dem här Stadgar.


Ordförande väljs i Trissjolleförbundet på ett år, nuvarnade ordförande är XXXXXXXXX.

Ledamöter vars tvåårsmandat går ut i samband med årsmötet är följande:

 • XXXXXXX
 • XXXXXXX
 • XXXXXXX

Ledamöter som har ett år kvar på mandatet, dvs valdes under årsmötet år 2018 på två år:

 • XXXXXXXX
 • XXXXXXXX
 • XXXXXXXX

Suppleanter, vars mandat är ett år och går ut i samband med åtsmötet:

 • XXXXXXXXX
 • XXXXXXXXX

Revisorer och revisorssuppleant, vars mandat är ett år och går ut i samband med årsmötet. 

 • XXXXXX, revisor
 • ​XXXXXX, revisor  
 • XXXXXX, revisorssuppleant
   

Resultat- och Balansräkning för verksamhetsåret 20XX/20XX

 

Resultaträkning verksamhetsåret 20XX/20XX

 

 

Balansräkning verksamhetsåret 20XX/20XX

 

 

Förslag till budget verksamhetsåret 20XX/20XX

 

 

 

Styrelsens förslag till årsmötet 


  Senaste till salu:
  06 Sep Trissjolle typ 4…

  Senaste köpes:
  11 Nov sejlklar Trissjolle …

  Senaste inlägg:
  21 Apr Hej! Saknar hela…

 

   
Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Joachim Stadig • 0705-406930 •  Skicka e-post