Anmälda till SM: 2

 Trissjollen

  Reservdelar
  Modeller
  Fakta
  Klassregler
  Mätbrev
  Segelritning
  Linjeritning
  Ålder Trissjolle
  Köpa Trissjolle
  Bruksanvisning
  Tips & trix
  Test av Trissjolle
  Säkerhetskontroll SM
  

Bruksanvisning - text kopierad från original bruksanvisningen

ABC-fabrikens bruksanvisningar.
Levererade med båtarna 1973.
Alltså med TYP 4.
De gäller i huvudsak än.
ABC-fabrikerna finns ju inte längre.
Delar finns bl a hos KungälvsPlastservice, t ex Raceutrustningen.
Frågor ställs dit eller till Trissjolleförbundet


 

TRISSJOLLEN  -  TRISS-RACE

TRISSSJOLLEN har förutom att vara familjens allroundbåt, även ut-
vecklats till att bli en omtyckt kappseglingsbåt. Önskemål att få en båt fullt utrustad för kappsegling har framförts från seglarkretsar. Svaret på detta önskemål är TRISS-RACE.

Till en rimlig merkostnad kan seglarna nu få en båt helt identisk med TRISSJOLLEN, men med mer komplett och effektiv kappseglings-utrustning.

Skillnaderna består i första hand av förbättrade trimningsmöjligheter för seglen.

För trimning av storseglet:

1. 4-skuren kicktalja.

Hemtagning förhindrar att bommen lyfter och att seglet vrider sig, "twistar". Användes på slörar och länsar, speciellt i lite friskare vind.

2. Nedhalare för "cunninghamhole".

Användes för att justera buken i storseglet. När vinden ökar tenderar buken att flytte sig akteröver, med ökad krängning och lovgirighet som följd. Hemtagning sträcker upp mastliket och flytter fram buken. Rynkorna som uppstår kring halshornet är utan betydelse.

3. Uthalare för bomlik.

Användes samtidigt som cunninghamholenedhalaren. Sträckning av underliket ger ett planare segel.

I lätt vind och skvalpig sjö, eller på slör "påsar" man till seglet genom att slacka i cunninghamhole och bomuthalare.

4. "Racing block" och flätat skot.

Ger mindre friktion och snabbare manövrar.

5. Kraftig storskotskena med justerbar travare.

I lätt vind och med lösskotat segel, justeras travaren mot mitten. När vinden ökar och båten kränger, släpp ned travaren mot lä, och skota ner bommen för att plana ut seglet.

6. Vridbart skotlås.

Finns även på TRISSJOLLEN.
Ger snabba och enkla omskotningar.

För trimning av focken.

1. Justerbart förlik.

Liket sträckes upp när vinden ökar. Buken förflyttas då föröver och seglet blir planare.

2. Fockskotskena med justerbar travare.

Skotpunkten justeras så att akter- och underlik på focken sträckes samtidigt. Flyttas skotlåset föröver sträckes akterliket och spalten mellan storsegel och fock minskas.Överdrives detta kommer vinden att styras in i storseglet och seglens dragkraft minskas. Flyttas skotpunkten akteröver sträckes underliket och spalten ökar, Överdrives detta kommer fockens underlik att vikas och akterliket fladdrar. Spalteffekten försvinner och båten tar sämre höjd.

En detalj som finns både på Triss-race och Trissjollen är masttoppsbeslag med avlastare.

Detta användes så, att masten fälls och storseglet hissas med fallet som vanligt. Då toppskäddans överkant är uppe vid mätbandets underkant lägges en knop på fallet mitt för avlastarbeslagets underkant. Lägg fallet i avlastarklykan och kontrollera att knuten låser i seglet i hissat läge. Kontrollera också att knuten löper genom masttoppen.När båten senare riggas för segling och storseglet hissas, läggs fallet i avlastarklykan med knopen under. Resten av fallet sträcks lagom till knipknap. Vid avriggning lossas fallet, knopen rycks ur klykan och storseglet kan halas.Bland övrig utrustning på Triss-race märks de robusta krängbanden, vilka möjliggör för både gastn och rorsman att "hänga" båten samtidigt på ett riktigt sätt.

De stora självlänsarna medför, att båten kan länsas automatiskt under segling. Flytta propparna från rören och vattnet rinner ut. Bästa resultat nås vid undanvindssegling.

En mycket viktig detalj för båtens trimning är den justrbara mastfoten. För att få bättre "kryssegenskaper" brukar resultat nås genom att man fäller masten akteröver, men tänk då på att "läns-egenskaperna" kan försämras. Samtidigt är det väsentligt att båten utan roderutslag styr rakt fram eller kanske med någon liten dragning åt lovart.

För dem, som vill bygga om sina Trissjollar till Triss-race, har vi tagit fram ett "Race-paket" som finns hos våra återförsäljare.

Med segelhälsningar

ABC-FABRIKERNA

Lars Hedberg  Lars W Gustavsson
 

 •  
  •  

   SKÖTSELANVISNINGAR FÖR TRISSJOLLEN

   Vid problem, önskemål eller förfrågningar vänd Er med färtroende till återförsäljaren.
 

 • Flytkraft: C:a 240 l uretanskum är inlagt högt i sidorna som extra säkerhet ifall akterluckan eller spännerna skulle släppa in vatten. I annat fall är sittbrunne utan vatten även i kapsejsat tillstånd.

 • Centerbord: Bör luta ca 10 grader bakåt. Ibland kan ett surr uppkomma, höj då centerbordet något. För att minska vattenmotståndet kan för- och akterkant rundas av något. Vid vinterförvaring skall centerbordet monteras ur för rengöring och ev målning. Centerbordstrumman rengöres noggrant från skal och smuts. Tillse att centerbordslinan löper lätt.

 • Mast: Tillse att masten vrider sig lätt i mastfot och rör. Rengör mastfoten noga. Då båten inte används börmasten tagas ur för att förhindra onödigt slitage. Vid förvaring av mast och bom skall likrännan vändas nedåt. Var noga med att masten ligger rakt.

 • Krängband: För montering av dessa finnes 12 mm kryssfanerförstärkning inlagd under durken, markerad med tvärgående ränder, dels akter om främre bänken och dels under skotbänken. Vid aktra skottet bultas banden med skruv och mutter samt en bricka , ca 25x75 mm av plåt eller kryssfaner på baksidan.

 • Lackning: Lackning av skotbänk och övriga trädetaljer utförs varje år med önskad båtlack. Slipa med våtslippapper och lacka. Prova gärna först på en liten bit av toften så att den nya lacken går i hop med den gamla och att den fäster ordentligt.

 • Bottenmålning: Behövs då båten ligger i vattnet större delen av säsongen. Använd lämplig bottenfärg för glasfiberbåter, som finns i färghandeln, Slipa ytan matt före bottenmålningen.

 • Polering: Båten bör poleras och vaxas varje år. Detta sker på samma sätt som en bil, men använd silikonfritt vax.

 • Ommålning, spackling: Ommålning i andra färger går bra t ex med Interlux 708 eller Beckers EPX-färg och primer. Slipa före med våtslippapper. Spackel för djupare repor finns i färghandeln. Vid eventuell flytning av beslag i glasfiberlaminat bör de gamla hålen fyllas med gelcoatspackel eller Plastic Padding.

 • Lagning: Se vår broschyr "Så här lagar man plastbåten" Lämplig reparationssats saluförs av ABC-fabrikerna. Beställes genom er återförsäljare.För större reparationer rekommenderar vi kontakt med återförsäljaren, som kan upplysa om lämpligt varv.

 • Kapell: Tillhandahålles av återförsäljaren.


  Senaste till salu:
  06 Sep Trissjolle typ 4…

  Senaste köpes:
  11 Nov sejlklar Trissjolle …

  Senaste inlägg:
  21 Apr Hej! Saknar hela…

 

   
Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Joachim Stadig • 0705-406930 •  Skicka e-post