Anmälda till SM: 2

 SM 2023

  Turist i Gottskär
  SM program
  Juniorklassmästerskap
  Anmälan
  Anmälda
  Inbjudan SM+JKLM
  Inbjudan Sprint
  Resultat
  Karta
  Boka boende
  Träningsläger 10 aug
  Trissjolle Sprint
  Säkerhetskontroll
  Mätbrev
  Årsmöte
  Licens för att segla SM
  Kontakt
  

Kallelse till Trissjolleförbundets årsmöte

Svenska Trissjolleförbundet kallar till ordinarie årsmöte 12 Augusti 2023  för verksamhetsåret 1 juni 2022 – 31 maj 2023. 

Fullständig kallelse och dagordning visas nedan. Där kan du läsa den fullständiga kallelsen, dagordningen, bokslut och budget och nuvarande styrelsemedlemmar. 

Är du intresserad av att sitta i styrelsen, suppleant, valberedning, revisor, kontakta Trissjolleförbundet via info@trissjolle.se.

Du som medlem är välkommen att ta upp en motion på årsmötet, under punkten ”17, Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna”. Du måste dock enligt stadgarna anmäla denna fråga senast en vecka före årsmötesförhandlingarna till styrelsen. Kontakta styrelsen på info@trissjolle.se.

Vill du läsa Svenska Trissjolleförbundets stadgar inför årsmötet hittar du dem här Stadgar.

 

Kallelse till Trissjolleförbundets SM Aftersail och Årsmöte

Var med på årsmötet och tag chansen och påverka Trissjollens framtid, kom med dina idéer vad vi kan förbättra och utveckla klassen, vad saknar du för Trissjolleaktiviteter, lyssna vad andra har att säga, var vill du Trissjolle SM skall gå år 2024. Alla har chans att vara med och påverka och säga sin mening!

Enligt stadgarna, § 15 Årsmöte, kallar Trissjolleförbundet till årsmöte för verksamhetsåret 1 juni 2022 – 31 maj 2023. 

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning kan ses via denna länk redan nu. Läs med fördel igenom materialet inför årsmötet. LÄNK till underlag för årsmötet och dagordning 

Är du intresserad av att sitta i styrelsen, suppleant, valberedning, revisor, kontakta Trissjolleförbundet via info@trissjolle.se.

Du som medlem är välkommen att ta upp en motion på årsmötet, under punkten ”17, Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna”. Du måste dock enligt stadgarna anmäla denna fråga senast en vecka före årsmötesförhandlingarna till styrelsen. Kontakta styrelsen på info@trissjolle.se.

§ 15 Årsmöte
 Årsmöte hålls på plats och tid som bestäms av styrelsen, men senast tre månader efter verksamhetsårets utgång. Kallelse till årsmöte sker genom personlig kallelse och/eller genom publicering på Trissjolleförbundets hemsida. Kallelse skall ske minst 14 dagar före årsmötet. Kallelsen skall innehålla förslag till dagordning.

Vill du läsa Svenska Trissjolleförbundets stadgar inför årsmötet hittar du dem här Stadgar.

Kallelse till Trissjolleförbundets årsmöte

Svenska Trissjolleförbundet kallar till ordinarie årsmöte torsdag 12 augusti för verksamhetsåret 1 juni 2022 – 31 maj 2023.  

Dagordning för årsmötet:

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av dagordning

 3. Upprättande av röstlängd

 4. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar

 5. Val av sekreterare för årsmötet

 6. Val av två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll

 7. Val av två rösträknare 

 8. Fråga om mötets behöriga utlysande 

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsrapport

 10. Revisionsberättelse

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Val av ordförande enligt § 7

 13. Val av 1-4 styrelseledamöter och upp till två suppleanter enligt § 7

 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant enligt § 12

 15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en ordförande.

 16. Ärenden som styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut

 17. Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna

 18. Fastställande av budget för verksamhetsåret och årsavgift

 19. Övriga frågor
  - Ny översyn av Klassreglerna planeras 
  - Styrelsen vill få bemyndigande att bestämma arrangör för SM 2022. 

 20. Årsmötets avslutande

Du som medlem är välkommen att ta upp en motion på årsmötet, under punkten ”17, Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna”. Du måste dock enligt stadgarna anmäla denna fråga senast en vecka före årsmötesförhandlingarna till styrelsen. Kontakta styrelsen på info@trissjolle.se.

Vill du läsa Svenska Trissjolleförbundets stadgar inför årsmötet hittar du dem här Stadgar.


Ordförande väljs i Trissjolleförbundet på ett år, nuvarnade ordförande är 

 • Joachim Stadig

Ledamöter vars mandat går ut i samband med årsmötet är följande:​

Ledamöter som har ett år kvar på mandatet, dvs valdes under årsmötet år 2020 på två år:

 • Carl-Axel Ridderstad
 •  Peter Lövgren 
 •  Josefine Stadig 
 •  Carl Svedberg

Suppleanter, vars mandat är ett år och går ut i samband med åtsmötet:

Revisorer och revisorssuppleant, vars mandat är ett år och går ut i samband med årsmötet. 

 • Per Wester, revisor
 • ​Carl Henril Ridderstad, revisor  
 • Hans Enström, revisorssuppleant

Valberedning 

 • Anders Olofsson
 • Joachim Stadig 

 

Resultat- och Balansräkning för verksamhetsåret 2022/2023


 

 

Förslag till budget verksamhetsåret 2023/2024


 

 

Styrelsens förslag till årsmötet 

 

Verksamhetsberättelse

 

 


  Senaste till salu:
  10 Sep 5600 Typ 4 SM-VINNAR…

  Senaste köpes:
  23 Jul Mast till triss gigg…

  Senaste inlägg:
  21 Apr Hej! Saknar hela…

 

   
Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Joachim Stadig • 0705-406930 •  Skicka e-post